GENEL KURUL’A DAVET

KONYA GÜVENLİK HİZMETLERİ VE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicil No: 30438

Ticari Adresi:

Konevi Mahallesi Alay Caddesi No:27 Meram/KONYA

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 04/04/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 29/04/2022 tarihinde, saat: 11:30’da Konevi Mahallesi Millet Caddesi No: 14/5 ( İç Kapı No: 50 ) Meram KONYA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

                                      Hasan EROĞLU                   Ahmet Furkan KUŞDEMİR

                               Yönetim Kurulu Başkanı            Yönetim Kurulu Başkan V.

Toplantı Gündemi

1- Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3- 2021 Yılı Bilanço ve Gelir/Gider Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdikinin görüşülerek kabulü veya reddi,

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

5-Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Abdullah BARAN’ın yerine atanan Ahmet Faruk TOPATAN’ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin onanması,                                                        

6-Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Süresi ve Huzur Haklarının belirlenmesi,

7- Dilek ve temenniler,

8- Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

Sahibi olduğum ………………….-TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ………………………………….. Anonim Şirketi’nin 29/04/2022 tarihinde Cuma günü saat saat ………………. da Konevi Mahallesi Millet Caddesi No: 14/5 ( İç Kapı No : 50 ) Meram KONYA  adresinde yapılacak 2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlaması için oy kullanmaya ……………………………….’yı vekil tayin ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.